Vught

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom moet het spoor bij Vught worden aangepast. Wij bouwen een extra – vierde – spoor, tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught, met vrije kruising bij Vught. Daarnaast hebben de gemeente Vught, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zich ingezet om het spoor in Vught deels verdiept aan te leggen. Voor de leefbaarheid en veiligheid op en rond het spoor.

Geplande aanpassingen

Deze spooraanpassingen zijn gepland in Vught: 

  • De bouw van een extra - vierde – spoor, tussen ’s-Hertogenbosch en Vught (tot aan de aftakking van het spoor richting Tilburg).
  • Deels verdiepte aanleg van spoor in Vught, grofweg tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg.
  • ‘Omkering’ van de kruising van de N65 en het spoor: waar nu de N65 onder het spoor door gaat, gaat de N65 straks over het verdiepte spoor heen. 
  • Bouw van twee doorgangen onder het spoor. Eén onderdoorgang bij de Loonsebaan voor fietsers en voetgangers en één onderdoorgang bij de Wolfskamerweg voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Want daar ligt het spoor niet verdiept.
  • Door het verdiepte spoor worden de Helvoirtseweg, Eschestraat en Molenstraat ‘ongelijkvloers’. Dat betekent hier dat het spoor onder deze wegen door gaat. Verkeer kan veiliger het spoor passeren en Vught wordt beter bereikbaar. Er komt een extra overgang voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van het station.
  • De bouw van een verdiept gelegen station. Het historische stationsgebouw blijft behouden, maar wordt wel verplaatst. Het gebouw krijgt wederom een centrale plaats in het nieuwe stationsgebied.

Lees meer over de geplande aanpassingen.

Tijdens de bouw

De spooraanpassingen zijn omvangrijk en duren enkele jaren. We verwachten in 2021 met de bouw te kunnen starten. Vanaf dat moment hebben we naar verwachting ruim vijf jaar nodig. Tijdens de bouwperiode proberen we de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dragen we zorg voor een veilige, bereikbare en leefbare omgeving. Voor inwoners en ondernemers van Vught, maar ook voor bouwers en passerend verkeer.
Lees meer over bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid tijdens de bouw.

Uw betrokkenheid

De aanpassingen aan het spoor in Vught hebben effect op de omgeving. Daarom is het belangrijk om omwonenden, ondernemers en anderen zo veel mogelijk te betrekken bij de planvorming. Dat gebeurt onder meer via de klankbordgroep. Deze klankbordgroep geeft advies over het proces, en geeft signalen uit de omgeving door. Verschillende bewoners en vertegenwoordigers van betrokken partijen dachten in werkgroepen  mee over de inrichting van de toekomstige spooromgeving. Daarnaast zijn er regelmatig informatieavonden, spreekuren, straatgesprekken en persoonlijke gesprekken.
Lees meer over participatie en communicatie. 

Geluid en trillingen

Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan last hebben van geluid en/of trillingen. We begrijpen heel goed dat dit hinderlijk kan zijn. Dit kunnen we niet voorkomen. Maar we proberen het spoorgeluid wel zo goed mogelijk te beheersen. We onderzoeken de effecten en nemen waar nodig en mogelijk maatregelen. Dit om geluidsoverlast en trillinghinder binnen de normen te houden.
Lees meer over geluid.
Lees meer over trillingen.

Aankoop en vergoedingen

We bereiden spooraanpassingen altijd zorgvuldig voor. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen schade ondervinden van de spooraanpassingen. Bijvoorbeeld omdat hun grond moet worden aangekocht, omdat ze nadeel ondervinden van de plannen, of omdat schade ontstaat tijdens de bouw. Voor al deze situaties geldt dat we proberen betrokkenen zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces en te informeren over hun opties.
Lees meer over aankoop, nadeelcompensatie en schade.

Andere deelgebieden van het project PHS Meteren-Boxtel

Dit project maakt deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS ). ProRail voert PHS Meteren-Boxtel uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor de uitwerking van PHS in Vught zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught gezamenlijk opdrachtgever.

Andere deelgebieden PHS Meteren-Boxtel:

Nieuws

Informatieavond geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen

Geluidscherm langs de spoorlijn
Geluidsschermen langs het spoor
Er gaan meer treinen rijden door Vught. Door het groeiend aantal reizigers en de toename van het goederenvervoer neemt het aantal personen- en goederentreinen toe. Wij organiseren twee informatieavonden om u te vertellen wat de gevolgen zijn van het extra treinverkeer voor bewoners van de spoorzone. Wij gaan daarbij in op drie onderwerpen: geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Werken aan een bereikbaarheidsplan voor de tijdelijke afsluiting N65

Het spoor in Vught over de N65
Het spoor in Vught over de N65
Op 28 september jl. hebben de bestuurders van de gemeenten Boxtel, Haaren, Vught en ‘s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gesproken over het voornemen van het ministerie om bij de bouw van de verdiepte spoorligging in Vught de N65 tijdelijk af te sluiten. De N65 wordt daarbij in 2025 voor circa 8 maanden afgesloten.

Aanmelden nieuwsbrief

Planning PHS Meteren-Boxtel

  • 2017: Schrijven Ontwerp Tracébesluit - Milieurapportage (OTB-MER)
  • Begin 2018: OTB-MER ter inzage (inspraakmoment)
  • 2018 (na OTB): Schrijven nota van antwoord OTB-MER
  • Eerste helft 2019: Tracébesluit

Links

Opdrachtgevers

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is onze opdrachtgever voor de uitwerking van het PHS. De spooraanpassingen in Vught voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught. De opdrachtgevers nemen de besluiten. Gezamenlijk bereiden we het spoor in Vught voor op de toekomst.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Vught

Contact